Avís legal

Copyright © 2004-2016 el3.cat dels continguts

La finalitat d’aquest avís legal és establir els principis i les condicions de l’accés i l’ús per part dels usuaris de la pàgina web i els continguts corresponents de el3.cat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS

Els textos i fotografies (informacions, conceptes i altres) són de titularitat exclusiva de el3.cat i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.
També resulten d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

No obstant això, els usuaris poden portar a terme la reproducció dels continguts del website amb les finalitats exclusives d’emmagatzemar-los, fer-ne còpies de seguretat o imprimir-los en paper per a ús estrictament privat.

Al marge de tot això, queda prohibida qualsevol reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del website o d’un dels seus elements, de manera directa o indirecta, per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb finalitats comercials amb el públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, fins i tot, citant-ne la font, sempre que no es disposi de l’autorització expressa i per escrit.

Especialment, queden igualment prohibides les accions següents:

La presentació d’una pàgina del website en una finestra que no pertany a el3.cat a través de framing .

La inserció d’una imatge difosa en el website en una pàgina que no és de el3.cat mitjançant hotlinking.

L’extracció d’elements del website que causi perjudici d’acord amb les disposicions de la Llei de Propietat Intel·lectual.