Xavier Tapias: “La construcció d’equipaments al solar del carrer Quetzal reforça les possibilitats del barri”

Solvia ha presentat un projecte per les deu hectàrees de terreny delimitades pel carrer Quetzal, avinguda del Carrilet i Riera Blanca, al barri de la Bordeta, que descarta l'ús hoteler per incloure l'habitatge lliure, una residència geriàtrica que donarà servei a 220 persones i equipaments. [[Entrevista al Director de Desenvolupament de Sòl i Promoció de Solvia, Xavier Tapias]]

Xavier Tapias: “La construcció d’equipaments al solar del carrer Quetzal reforça les possibilitats del barri”

El Banc Sabadell és l’entitat titular de les gairebé deu hectàrees de terreny delimitades pel carrer Quetzal, avinguda del Carrilet i Riera Blanca, al barri de la Bordeta.  Ara, Solvia que és la societat que gestiona el desenvolupament urbanístic d’aquests actius, ha aprovat inicialment, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, la modificació del projecte que descarta l’ús hoteler per incloure l’habitatge lliure.

A part dels habitatges, també s’hi construiran dos equipaments, un de públic, encara per determinar l’ús i un de privat. Segons l’avantprojecte, l’equipament privat acollirà una residència geriàtrica que donarà servei a 220 persones, comptarà amb 98 habitacions dobles i 24 individuals. Aquests s’ubicaran a la unitat residencial, entre la tercera i setena planta de l’edifici. També hi haurà una terrassa lineal que ocuparà tota la longitud de la façana sud, una sala d’audiovisual, sales de visites i de lectures o un gimnàs.

La zona d’atenció especialitzada estarà a la segona planta, tindrà accés directe a la terrassa exterior i compartirà espai amb altres sales de convivència i d’activitats pels residents. A la primera planta hi haurà la zona de serveis generals, on s’instal·larà una cuina i la zona de bugaderia. Aquest nivell estarà complementat pel centre de dia. I la planta baixa de la residència es destinarà a l’administració.

El Director de Desenvolupament de Sòl i Promoció de Solvia, Xavier Tapias parla d’aquest nou planejament urbanístic i de les oportunitats que generarà a l’entorn veïnal:

Quin projecte tenen previst construir?

Es tracta d’una unitat d’actuació en la qual estem tramitant una modificació del pla de millora urbana i, a més, un pla especial urbanístic de l’equipament privat. Aquest planejament té uns antecedents urbanístics en els quals s’havien tramitat diversos plans de millora urbana. Nosaltres pretenem recuperar l’essència del planejament original introduint una sèrie de millores que creiem que incidiran molt positivament en la inserció urbana del projecte, i millorarem la implantació i la qualitat dels espais públics.

És una unitat d’actuació que té aproximadament 9.600 metres quadrats de sòl, en el qual es podran edificar fins a 22.000 metres quadrats de sostre. L’actual ordenació comptarà amb un bloc d’habitatge de protecció pública concertada, en el qual es podran construir 38 habitatges sobre 3.400 metres quadrats de sostre. També hi haurà un bloc destinat a l’habitatge lliure on tindrem 6.694 metres quadrats de sostre per construir uns 70 habitatges. La planta baixa d’aquests dos edificis, amb 1.212 metres quadrats, estaran destinats a usos comercials. La planta -1 dels dos blocs d’habitatges, de l’equipament i de la zona verda, s’hi podrà edificar un ús comercial que en la seva màxima extensió hi ocuparà uns 8.000 metros. Ara estem parlant amb diferents operadors, i caldrà veure si acabarem utilitzant aquesta superfície potencial per aquests usos comercials.

El 100% de la propietat és de Banc Sabadell, ja que en el seu moment es va firmar un conveni de monetarització amb l’Ajuntament de Barcelona pel qual adquiríem el 10% de l’aprofitament urbanístic que li corresponia. A part de l’aprofitament privat, hi ha una sèrie de sistemes, com un equipament privat del qual el Banc Sabadell n’és propietari. Es tracta de 8.700 quadrats de sostre. El nostre compromís és construir-hi una residència geriàtrica de la 3a edat. A més, hi ha un altre equipament públic en el qual hi haurà un mínim d’uns 3.200 metres quadrats de sostre, amb un màxim d’una planta més baixa més nou plantes. No sabem si l’Ajuntament esgotarà o no el màxim. Serà el Consistori qui triï quin és el destí d’aquest equipament públic.

A més, hi haurà un vial de 250 metres, i dos espais lliures. Un que és el que estàvem obligats per llei que és de 878 metres quadrats, però a més cedim 5.500 metres quadrats d’espais lliures que garanteix una connectivitat de tot el barri i amb les altres zones verdes consolidades.

En quins aspectes incideix aquesta modificació urbanística i en què afecta amb el que podien fer fins ara?

Hi ha hagut diverses modificacions de planejament. La diferència dels últims usos que havia acordat l’Ajuntament, amb els d’ara, és que abans la idea era implantar usos hotelers, i ara hem tornat a l’essència del planejament i hem tornat amb exclusivitat a usos residencials. El que canvia bàsicament, doncs, és l’ús hoteler per l’habitatge lliure.

Els edificis respectaran l’alçada als que ja hi ha construïts a l’entorn?

Sí. El bloc d’habitatge lliure tindrà una planta baixa més deu plantes, el bloc d’habitatge públic concertat tindrà una màxima alçada de cinc plantes, que respecta les alçades màximes que ens trobem a les edificacions existents del carrer Quetzal.

L’equipament privat tindrà un màxim d’una planta baixa més vuit plantes superiors, i l’equipament que cedirem a l’Ajuntament s’hi podrà construir fins a un màxim d’una planta baixa més nou plantes.

Quina empresa gestionarà la futura residència geriàtrica?

Encara estem en una fase molt inicial. Tot just es va aprovar inicialment el pla de millora urbana per part de l’Ajuntament de Barcelona, el juny de 2017. I just ara hem fet tot el període d’exposició pública que va acabar dilluns 10 d’octubre, i no hi ha hagut al·legacions. Esperem, doncs, que abans de finals d’any, l’Ajuntament ens aprovi definitivament el pla de millora urbana.

Nosaltres estem iniciant una ronda en busca d’operadors, tant per la superfície comercial, com per la residència geriàtrica, però està tot molt incipient, ara com ara no tenim cap operador que ens hagi manifestat el seu interès.

Com seran els interiors d’aquests equipaments. En teniu ja alguna idea?

Encara no. Repeteixo, estem en una fase molt incipient. Des de la direcció de sòl i promoció estem acabant el procés de transformació urbanística. A finals d’any, esperem tenir-lo aprovat, i ja estem treballant amb l’equip per encarregar el projecte de reparcel·lació i el projecte d’urbanització, que denominem gestió urbanística. Esperem ser àgils i en el termini d’un any, a finals de 2018, ja tinguem la reparcel·lació i la urbanització aprovada definitivament. En paral·lel es podrà anar treballant en el que seran els habitatges i els equipaments. Avui, però, encara no. Caldrà veure més endavant que no hi hagi cap problemàtica urbanística per plantejar la contractació dels arquitectes per dissenyar tant la promoció residencial, com els equipaments.

Quins terminis us heu fixat?

La idea és que l’any 2019 tinguem la possibilitat d’iniciar la promoció, per tant a finals de 2018 caldrà intentar tenir més ideat quin és el projecte de promoció. Així doncs, les màquines es començaran a veure treballar sobre el terreny l’any 2019. De fet, no es podrà iniciar la urbanització fins que no s’iniciï la planta -1 del sostre comercial. A partir d’aquí es construirà la resta de la urbanització i l’edificació de la promoció.

Amb quin pressupost compteu inicialment?

En l’àmbit urbanístic la inversió és d’1,5 milions d’euros aproximadament.

Per què heu decidit apostar per aquest projecte?

Al marge de la dotació de nous habitatges i dels equipaments i les zones verdes que es generen, pel fet de tirar endavant aquesta ordenació, hem treballat conjuntament amb l’Ajuntament per crear un espai de transició entre l’illa tancada o originària del barri que connecta amb la Ciutat de la Justícia, que és una ordenació més oberta. Ho hem fet a través d’uns corredors verds que van de dalt a baix i d’esquerra a dreta. Així, integrem les zones verdes en un conjunt que no només donarà servei a la nostra ordenació, sinó també a la resta del barri. A part, la construcció d’equipaments reforça les possibilitats del barri, tant en relació a l’equipament privat com a l’equipament públic i els seus possibles usos, que poden ser molt diversos, no em vull pronunciar sobre quins. És, per tant, una molt bona notícia pel barri.

xaviertapiassolviaprojectecarrerquetzaloctubrede2017-02

xaviertapiassolviaprojectecarrerquetzaloctubrede2017-03

xaviertapiassolviaprojectecarrerquetzaloctubrede2017-04

xaviertapiassolviaprojectecarrerquetzaloctubrede2017-05

Notícies relacionades:

Compartir: