2.817 alumnes de Sants Montjuïc han rebut l’ajut extraordinari de les beques menjador

En total es van presentar 3.509 sol·licituds al nostre districte, de les quals 2.817 se'ls va concedir l’ajut extraordinari de les beques menjador, cosa que va suposar un 12,54% del total de Barcelona. Aquest curs 2015-16 s’han atorgat a la ciutat un total de 22.464 ajuts de menjador, xifra que representa un creixement del 14% respecte el curs anterior.

2.817 alumnes de Sants Montjuïc han rebut l’ajut extraordinari de les beques menjador

El Plenari del Consell Escolar Municipal ha debatut aquesta tarda l’informe del Consorci d’Educació de Barcelona sobre la convocatòria de beques menjador per al curs 2015-2016, que ha presentat la tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz. Des del curs 2008-2009 el Consorci d’Educació de Barcelona gestiona la convocatòria d’ajuts individuals de menjador per a alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzats en centres públics i concertats. En els darrers cursos les aportacions extraordinàries de l’Ajuntament de Barcelona han permès l’atorgament d’ajut a totes les sol·licituds que complien els requisits de la convocatòria.

El Consorci va publicar la convocatòria el passat 28 de maig, amb una dotació pressupostària inicial de 8.500.000€. En el marc de la Mesura de Govern d’accions urgents de lluita contra la pobresa per una Barcelona més justa i equitativa de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci va publicar el 5 d’agost una modificació de les bases, ampliant el criteri per obtenir l’ajut extraordinari. En aquesta línia, l’Ajuntament de Barcelona ha incrementat la dotació pressupostària de la convocatòria d’ajuts de menjador d’enguany, que ha permès modificar els seus criteris per tal de millorar l’accés a l’ajut extraordinari de menjador a les famílies més desafavorides. Amb aquesta mesura pràcticament s’han triplicat respecte el curs passat, el nombre d’alumnes que percebran l’ajut extraordinari de 6,00 €/dia, per tal de cobrir la pràctica totalitat del cost del menjador.

Per poder complir el compromís municipal d’atorgar ajut a totes les persones que compleixen els criteris de la convocatòria, l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Àrea de Drets socials, ha fet una aportació extraordinària de 8.505.000€, per complementar els 8.500.000€ de la convocatòria inicial. Aquest curs es destinaran, doncs, a les famílies de la ciutat en concepte d’ajuts menjador un total de 16.505.000€, aproximadament 5 milions d’euros més que el curs passat. L’Ajuntament de Barcelona hi aporta un total de 13.105.000 euros i, la resta, la Generalitat de Catalunya. D’aquest manera s’han pogut atorgar un total de 22.464 ajuts de menjador, que suposa un creixement del 14% respecte el curs anterior.

Alumnat en situació de necessitat social

El 36% dels ajuts atorgats han declarat tenir una situació de necessitat social greu de la unitat familiar, ja sigui perquè són atesos pels serveis socials bàsics, o bé perquè s’ha inclòs informe de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) acreditant aquesta situació, tal i com preveu la convocatòria.

S’ha incrementat un 20,63% el nombre d’ajuts atorgats globalment a l’alumnat amb necessitats socials. Han disminuït un 29,75 % els ajuts ordinaris de 3€ i han augmentat un 51,88% els ajuts extraordinaris de 6€, un 24% en el cas de l’educació especial.

Compartir: